Nawigacja

Szkolne Koło Wolontariatu

REGULAMIN I PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

 

Motto:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

 

 

I  Postanowienia ogólne

 

 1. to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko -przyjacielskie.

 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

 3. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

 4. Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

 5. Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 6. Koło Wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

II  Cele i sposoby działania

 1. Celem Koła Wolontariatu jest zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

 2. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

 4. Koło Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.

 5. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego.

 6. Promocja idei wolontariatu w szkole.

 7. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 8. Koło Wolontariatu angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, koncerty charytatywne itp.).

 9. Angażowanie ludzi młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez: wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze, organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariatu, przekazywanie informacji o Kole Wolontariatu za pośrednictwem kontaktów z mediami (np. gazety lokalne, jak też strona internetowa Szkoły).

 10. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim.

 11. Koło Wolontariatu w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

 12. Koło Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez, pełniąc podczas nich głównie funkcje służebne (np. organizacja punktów informacyjnych, kierowanie porządkiem, kwestowanie itp.).

III  Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który pragnie służyć innym.

 2. Członkiem Koła może być młodzież szkolna, respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 4. Zarząd Koła stanowi 5 uczniów reprezentujących wszystkie poziomy klas, którzy sami ubiegali się o te funkcję i uzyskali aprobatę walnego zgromadzenia. W roku szkolnym 2019/2020 zostali wybrani:

Amelia Machalska

Klaudia Komorowska

Maja Sambor

Natalia Kazuro

Wiktoria Dziura

 1. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pomocy w domu.

 2. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 3. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

 4. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

 5. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 6. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Koła.

 7. Opiekunem Koła zostaje nauczyciel lub pedagog szkolny, który wyrazi chęć zaangażowania się w organizowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy. W bieżącym roku szkolnym funkcję tę pełni p. Joanna Karpińska oraz p. Anita Jankowska.


 

IV Plan pracy w bieżącym roku szkolnym:

Miesiąc

Nazwa przedsięwzięcia

Obszar działań

 

Ilość punktów do zdobycia

WRZESIEŃ

Sprzątanie świata

Pomoc w segregacji śmieci, udział w akcji  ZERO WASTE: plakaty, prelekcje i prezentacje

3

WRZESIEŃ

Akcja Wspieramy Filipa

Dyżury podczas kwesty na rzecz rehabilitacji ucznia szkoły podstawowej z Przeworna

4

WRZESIEŃ

Akcja Szkoło Pomóż

i TY

Rozprowadzanie "cegiełek" (pomoce edukacyjne w postaci małych kart) podczas przerw lekcyjnych, podopiecznych Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych

3

WRZESIEŃ

Nasi Przyjaciele. Realizacja Projektu Przerwany Marsz

Odwiedziny osób z terenu naszego środowiska, którzy przeżyli wybuch II wojny światowej; przekazanie ulotek informacyjnych

5

PAŹDZIERNIK

Znicz Pamięci

Opieka nad grobem p. Klary Przybyły oraz opuszczonymi grobami na cmentarzu parafialnym w Borku Strzelińskim (cyklicznie)

5

LISTOPAD

Świąteczne Kartki  

 

Rozprowadzanie Świątecznych Kartek Dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda, oraz  Świątecznych Kartek Malowanych Ustami i Nogami przez osoby niepełnosprawne

4 

 

LISTOPAD

Pomagamy budować Hospicjum. Akcja Z serca dla sreca

Dyżury podczas kwesty

4

GRUDZIEŃ

Kiermasz Prac Bożonarodzeniowych  

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Zbiórka żywności/artykułów szkolnych na terenie szkoły i parafii


 

Serce z piernika – sprzedaż pierników pieczonych przez Wolontariuszy

Przygotowanie Sali gimnastycznej na kiermasz, dekoracja, dyżury podczas sprzedaży ozdób Bożonarodzeniowych 

Pomoc w rozprowadzaniu świec Bożonarodzeniowych Caritas 


 

Rozpropagowanie idei akcji, pomoc w pakowaniu i przekazaniu


 


 

Zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Hospicjum we Wrocławiu

 

5  


 4  

4


 


 


 

4

STYCZEŃ

Góra Grosza

 

Zbiórka oraz liczenie zebranych monet, przekazanie fundacji

 

4

 

LUTY

Dzień Babci i Dziadka

Przygotowanie i przekazanie laurek dla starszych
i osamotnionych osób z naszego środowiska

4

LUTY

 

Dom samotnej matki

Zebranie i przekazanie potrzebnych artykułów

4

MARZEC

Świąteczne kartki


 


 


 


 


 

Marzycielska Poczta

Rozprowadzanie Świątecznych Kartek Dobroczynnych Stowarzyszenia Sursum Corda oraz Świątecznych Kartek Malowanych Ustami i Nogami przez osoby niepełnosprawne


 

Przygotowanie i przesłanie kartek dla ciężko chorych dzieci

3  


 

3

KWIECIEŃ

Wiosenne porządki

 

Dotlenieni. Ratujemy planetę sadząc drzewo.

Prace pomocowe ludziom starszym i samotnym

 

                                                   

7

 

4

MAJ

Dar na 100

Udział w Projekcie Dar na 100 – udział w Wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II, odwiedziny „pokolenia JP” u osób starszych

3

CAŁY ROK

Inne działania nie określone w planie

 

1-7

CZERWIEC

Podsumowanie efektów całorocznej działalności – sprawozdanie

 

 


 


W trakcie roku szkolnego plan może ulegać modyfikacji ze względu na udział w przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności.
 


 


 

Cały rok:


 

 1. Cykliczna pomoc w nauce młodszym dzieciom (3 pkt.)

 1. Cotygodniowa organizacja zabaw oraz opieka podczas zajęć świetlicowych ( 2 pkt. )

 2. Systematyczne odprowadzanie dzieci z klasy „O” i I do autobusu szkolnego lub na świetlicę szkolną ( 2 pkt.)

 3.  

   


 

 • Zbiórka nakrętek i baterii

 • strona internetowa Szkoły

 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły


 

V  Nagradzanie wolontariuszy

1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.

2. Formy nagradzania:

 1. osoba która zdobędzie największą liczbę punktów uzyska miano WOLONTARIUSZA ROKU i otrzyma nagrodę rzeczową

 2. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów

 3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,

 4. pochwała na forum szkoły,

 5. wyrażenie uznania słownego,


 


 

VI Postanowienia końcowe

 

 • Wpis na świadectwie szkolnym o działalności wolontariackiej otrzymają uczniowie, którzy otrzymają w bieżącym roku szkolnym 75% punkty i więcej

 • Członkowie KW prowadzą Dzienniczki Wolontariusza gdzie zapisują punkty zdobyte podczas całego roku szkolnego

 • Opiekunowie Koła mogą zawiesić działalność danego ucznia na czas 1 tygodnia, jeśli jego zachowanie nie jest godne i sprzeczne ze Statutem Szkoły


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3
 • 713930588

Galeria zdjęć