Nawigacja

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

        Sprawozdanie   merytoryczne  z   działalności  Stowarzyszenia

                              „INTEGRACJA. SZKOŁA-  RODZINA - ŚRODOWISKO  LOKALNE ‘’

                                                                  w  roku  2018

Stowarzyszenie  realizowało  zadania  zgodnie  z  celami  i  założeniami  zawartymi   w  statucie .

Zadania  ukierunkowane  były  na wyrównywanie  szans edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży, prowadzenie  działań  na  rzecz  rozwoju  edukacji, kultury, rekreacji  i  sportu.

Stowarzyszenie  realizowało zadania w  zakresie  porządku  i  bezpieczeństwa publicznego oraz  przeciwdziałania  patologiom  społecznym.

Udział  dzieci  i  młodzieży w zajęciach   pozalekcyjnych  takich  jak: zajęcia   sportowe, muzyczne,  informatyczne, przedmiotowe,  plastyczne,  nauki  języka  obcego  pozwolił  na  rozwój  i  doskonalenie  swoich zainteresowań, które  to  zaowocowały  dobrymi  wynikami  w  sporcie, muzyce, oraz  uroczystościach  środowiskowych  i  szkolnych.

Zajęcia  plastyczne, muzyczne, taneczne  i  rytmiczne  były   bardzo  lubiane  przez  dzieci  i  młodzież  i  cieszyły   się  dobrą  frekwencją.

Zajęcia  teatralne, muzyczne  oraz  zajęcia  z  elementami  języka  angielskiego  cieszyły   się  dużym zainteresowaniem.  Efekty  tych   zajęć  mogliśmy  podziwiać  w  przedstawieniach  teatralnych,  przeglądach   kolęd  i  pastorałek  jak  również  na   niektórych   imprezach  i  uroczystościach  szkolnych  i  środowiskowych.

Zajęcia  sportowe prowadzone  były pod  katem zespołowych  gier  sportowych, ćwiczeń  wytrzymałościowych  i  umiejętności przewidywania  sytuacji  w  czasie  gry.

Zajęcia  muzyczne  pozwoliły  na  doskonalenie  pracy  w  zespołach  wokalno-muzycznych  i  chórach, przygotowano  wiele  uroczystości   szkolnych, gminnych  i  regionalnych.

Zajęcia  plastyczne  kształtowały   wyobraźnię,  estetykę i  uczyły  poznawać  wiele  nowych   technik  plastycznych  i   wykorzystywać  w  życiu  codziennym.

Zajęcia  przedmiotowe  pozwoliły na  poszerzenie   wiedzy  w  zakresie  przedmiotów  ścisłych  i  humanistycznych  i  wykorzystanie  jej  w  konkursach szkolnych   czy  regionalnych.

Udział  młodzieży   w  organizowanych   zajęciach  to   czas   spędzony  w  sposób   ciekawy  i  kulturalny, a  zarazem  osiągnięty   cel  wychowawczy  i   poznawczy.

     Pozalekcyjne   zajęcia  zorganizowane  były  w  trzech  obszarach  Gminy  Borów  tj. w  Borowie, Borku  Strzelińskim  i  Zielenicach  na   bazie  istniejących   placówek  oświatowych.

Uczęszczało   na  zajęcia jednorazowo  we  trzech  placówkach od   60 -70  uczestników – ten  udział to  alternatywa  wobec  używania  substancji  psychoaktywnych  i   zachowań  ryzykownych.

Średnio  tygodniowo zajęcia  prowadzone  były  w  liczbie  18  godzin  tygodniowo/ śred.6  godzin  w  każdej  placówce/ - to  czas  spędzony  w  miejscowych   formach aktywnego   wypoczynku .

W  okresie  od  stycznia  do grudnia 2018 roku   przepracowano  396 godzin  zajęć  z  młodzieżą i  wydano  na  powyższy  cel  kwotę  9 900 zł.

W  roku  2018  po  raz  siódmy   Stowarzyszenie  zorganizowało  Regionalny  Przegląd Kolęd  I  Pastorałek  dla  środowiska  Gminy  Borów. Bardzo  liczny  udział  mieszkańców  w  imprezie świadczy  o  zainteresowaniu  i  zapotrzebowaniu  rekreacyjnym dorosłych , która  połączona  jest  z  kiermaszem  prac uczniowskich w szkołach  i  podaży  wyrobów cukierniczych  przygotowanych  przez  rodziców.

  Każdego   roku  w  imprezie  uczestniczy  młodzież  i  dzieci w  trzech  kategoriach  wiekowych z  terenu  placówek  oświatowych   gminy Borów, Wiązów, czy Jordanów.

W   2018 roku do konkursu  zgłosiło  się  136 uczestników. Lokalna  prasa bardzo entuzjastycznie  opisała  to  wydarzenie.

Stowarzyszenie  liczy obecnie 36 członków.  Mimo  dobrowolnie zadeklarowanych  składek, wpływy są tylko  w  30%. Winniśmy popracować nad  podwyższeniem  wskaźnika  wpłat  członkowskich  adekwatnych  do złożonych deklaracji.

W  imieniu  Zarządu  Stowarzyszenia „Integracja. Szkoła – Rodzina-Środowisko  lokalne” serdecznie dziękuję członkom zarządu za dotychczasową  społeczną współpracę, dyrektorom szkół, kierownictwu GOPS, dyrekcji  GCK za  dotychczasowa  pomoc  i  zaangażowanie. Dziękuję  pedagogom  prowadzącym  zajęcia  z młodzieżą i  życzę sukcesów i  jeszcze  lepszych  efektów pracy z  młodzieżą. 

 Dziękuję księgowej  Stowarzyszenia- Pani Danucie Warcholińskiej-  za wolontariat prowadzenia księgowości.

Należą  się  również  słowa  uznania   dla  rodziców przygotowujących  społecznie wspaniałe  ciasta  z okazji  imprez organizowanych  przez  Stowarzyszenie.

 Zarząd  Stowarzyszenia serdecznie  dziękuje Wójtowi  Gminy  Panu  Waldemarowi  Grochowskiemu  za  zaangażowanie  i  dotychczasowe  wspieranie  działalności  Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia w 2018 roku  uczestniczył w organizacji imprez środowiskowych młodzieży szkolnej w Zielenicach, Borku Strzelińskim i Borowie z okazji Dnia Dziecka- fundując drobne upominki i nagrody.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje dyrekcji szkoły w Borku Strzelińskim i Pani Lucynie Lisowskiej za organizację "Małych Form Teatralnych".

 

Opracował: Stanisław Czajka
 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim, ul. Szkolna 3
  • 713930588

Galeria zdjęć